ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563

ที่ สังกัด ตารางข้อมูล ไฟล์ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S1 S2 S3 S4 S5
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
4 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
5 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
6 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
7 สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)
8 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)
9 สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
หมายเหตุ
ต้องจัดเก็บ      ไม่ต้องจัดเก็บ

คำอธิบายตาราง
ตารางที่ 01 รายชื่อสถานศึกษา
ตารางที่ 02 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี
ตารางที่ 03 จำนวนห้องเรียนสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา
ตารางที่ 04 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
ตารางที่ 05 จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
ตารางที่ 06 จำนวนนักเรียนสายอาชีพทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ
ตารางที่ 07 จำนวนนักเรียนพิการสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ
ตารางที่ 08 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
ตารางที่ 09 จำนวนนักเรียนรายชั้น จำแนกตามอายุ
ตารางที่ 10 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
ตารางที่ 11 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
ตารางที่ 13 จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติสายอาชีพทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา และเพศ
ตารางที่ 14 จำนวนผู้ออกกลางคัน ระดับชั้นประถมศึกษา จำแนกตามสาเหตุ และเพศ
ตารางที่ 15 จำนวนผู้ออกกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสาเหตุ และเพศ
ตารางที่ 16 จำนวนผู้ออกกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามสาเหตุ และเพศ
ตารางที่ 17 จำนวนผู้ออกกลางคัน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำแนกตามสาเหตุ และเพศ
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนปกติการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ
ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนพิการการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ
ตารางที่ 20 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปกติการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ
ตารางที่ 21 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาพิการการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ
ตารางที่ 22 จำนวนบุคลากรทำหน้าที่สอน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ
ตารางที่ 23 จำนวนบุคลากรทำหน้าที่สนับสนุน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ
ตารางที่ 24 จำนวนบุคลากรทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ
ตารางที่ 25 บุคลากรที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
ตารางที่ 26 จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามวิทยฐานะวุฒิการศึกษา และเพศ
ตารางที่ 27 จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และเพศ
ตารางที่ S1 จำนวนเด็กเล็กและที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตารางที่ S2 จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
ตารางที่ S3 จำนวนนักเรียนพิเศษที่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม จำแนกตามประเภทความพิการ และเพศ
ตารางที่ S4 ข้อมูลนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตารางที่ S5 ข้อมูลสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ